Sörvigge Vägsamfällighet

 

Bild i närheten av Palsjöån

 

Fatighetsägaren ansvarar för uppdatering av sin fastighet.

Det är idag ca 60 fastigheter i Sörviggevägens Samfällighetsförening.

Den fastighetsägare som gör en förändring (t ex avstyckning) ansvarar för att uppdatera sitt andelstal i den förrättning som man då gör hos Lantmäteriet (LM). Det är så man i grunden påverkar att man har rätt andelstal.

Ett andelstal gäller tills nytt fastställts hos myndigheten.

Fr o m januari 2013 gäller nya andelstal på samtliga GA (Sörviggevägen samt skogsbilvägarna) och ny medlemsmatrikel för föreningen.

När LM beräknar andelstal utgår man från typen av fastigheter, belastning i ton, som ofta är schablon (tex 18 ton per ha skogsmark) och den km-sträcka av vägen man använder. Man får sedan betala driften med sin andel av vägens totala tonkm-belastning.

Styrelsen har rätt att ansöka hos Lantmäteriet om att ändra andelstal om en fastighet ändrar sin användning från obebyggd till bebyggd eller från fritidsboende till permanent. Lantmäteriet måste godkänna ändringen för att den ska gälla LM:s ärendekostnad betalas av den som vinner på ändringen.

Övriga ändringar kräver en förrättning.