Sörvigge Vägsamfällighet

 

Vägen efter snöfall 120118

 

Årsmöten/stämma hålls enligt stadgarna i mars

Då föreningen var vilande i nästan 40 år fanns ingen organisation då kommunen 2011-10-01 lämnade över vägen. Enligt stadgarna kunde då ett antal medlemmar kalla till extrastämma för att utse styrelse. Så skedde 111106 och underlagen från denna och senare stämmor finns att hämta i menyn.

2019-03-24 Årsmöte kl 18 på Bygdegården. Kallelse skickas under vecka 10. Motioner ska vara styrelsen tillhanda i januari.

2018-03-10 Årsmöte kl 14 på Bygdegården. Kallelse skickas ca 20/2. Motioner ska vara styrelsen tillhanda i januari.

2017-03-27. Årsmötesprotokollet klart och justerat.
Se dokument till höger.

2017-03-26 Årsmöte i Vigge Bygdegård. Alla kallelsehandlingar finns i komprimerad mapp till höger.

2016-03-23 Protokoll från årsmötet finns tillgängligt här. Närvarolistan, bil 1, samt röstlängd, bil 2, ej inscannade.
Kontakta ordföranden/Leif om du vill ta del även av dessa.

2016-03-20 Årsmötet genomfördes i Vigge Bygdegård.

2015-03-22. Ordinarie årsmöte 2015 genomfört.

(Du behöver ha installerat gratisprogrammet Adobe Reader för att öppna/skriva ut handlingarna).

Nya andelar, karta mm för nya båtnadsområden fr o m jan 2013 finns under Lantmäteriförrättningar!