Sörvigge Vägsamfällighet

 

Vägen vid Hagas gård

 

Sörviggevägens Samfällighetsförening är inte en deklarationsskyldig eller momspliktig organisation

Du som har näringsverksamhet kan ha rätt att göra avdrag för din del av externa kostnader (ej för medlemsdebiteringen) och ingående moms.

Alla delägare är också skattskyldiga för sin eventuella del i kapitalinkomster och näringsidkare dessutom för övriga externa intäkter med avdrag för externa kostnader. Skattskyldighet gäller endast på belopp över 600 kr.


Utdrag från Skatteverkets regler:

För avdragsrätten för ingående moms i samfälligheter
finns en specialregel. Den innebär att om
en fastighet ingår i en samfällighet, och används i
verksamhet som medför skattskyldighet, t.ex. jord- och
skogsbruk, får delägaren göra avdrag. Avdraget
får göras för den del av samfällighetens ingående
moms som motsvarar fastighetens andel av samfällighetens
förvärv. Detta gäller enbart om det finns någon avdragsrätt för fastighetens användning i verksamheten. Avdrag för ingående moms får inte göras om fastigheten är en stadigvarande bostad.