Sörviggevägens Samfällighetsförening

 

Ritad karta över Sörvigge med omnejd

© Sörviggevägens Samfällighetsförening

 

Föreningsförvaltad enskild väg

Sörviggevägen ligger i Sundsvalls kommun, Stöde socken. Den är totalt 4,5 km lång och går från väg 305 väster om Viggesjön ned till ett fritidshusområde i södra delen. Till Sörviggevägen ansluter 3 st skogsbilvägar som har separata gemensamhetsanläggningar. Dessa förvaltades t o m år 2016 av föreningen. Nu har dessa vägar i ställlet delägarförvaltning.

Sörviggevägen är en gemensamhetsanläggning (Gålviken GA:4) som förvaltas av Sörviggevägens Samfällighetsföreningt. Ägare är alla de fastighetsägare (tomt- eller skogsägare, fritidshusägare och permanentboende) som har andelar i vägen. Det är idag ca 60 fastigheter. Vägen nyttjas också av turister, jägare och fiskare och transportörer av timmer eller annat. Ett större fritidshusområde (17 fastigheter) i södra delen av Viggesjön har en egen förening för förvaltning av sin lokala väg. Från och med förrättningen 2013 ingår dessa fastigheter även i Sörviggevägens Samfällighetsförening.

Alla i Sörviggevägens Samfällighetsförening har lagstadgade andelstal uträknade och beslutade av Lantmäteriet. Andelstalen reglerar vad man ska betala för drift och underhåll. Andra nyttjare av vägen kan åläggas att betala så kallad slitageersättning enlig lag. En tillfälligt stor påverkan eller skada/uttryckning av vägen ska ersättas extra av den som orsakar skadan. Det kan hända vid exempelvis tunga transporter om vägen är mjuk.

Sörviggeväggen har några permanentboende och har därför rätt till statligt bidrag ca 70% av en schablon som Trafikverket beslutat. Bidraget innebär att vägen också ska hållas öppen för allmän trafik. I verkligheten täcker bidraget inte mer än kanske hälften av kostnaden för att underhålla vägen. De anslutande skogsbilvägarna uppbär inte statsbidrag och det är alltså bara privat trafik på dessa..

Infarten till Sörvigge från väg 305