Sörvigge Vägsamfällighet

 

Vägen vid tjärnen sedd från luften

 

Skada ska ersättas - ingår inte i andelstalet

Anläggningslagen
Från den 1 januari 1998 har det införts en bestämmelse i
48a § Anläggningslagen som innebär att en fastighet som har andelstal i en gemensamhetsanläggning som avser väg ska betala för uppkomna merkostnader om denne använder vägen i väsentligt större omfattning än som motsvarar andelstalet för driftkostnaderna. Ytterst är fastighetsägaren ansvarig även om det är entreprenör/transportör som bör stå för återställandekostnaden.

Andelstalen ska täcka "osynligt" slitage, dvs den successiva utmattning som varje transportton genererar och det slitage på ytlagret som successivt sker. Kör man tung trafik som genererar direkt synlig skada på vägen ska det alltså ersättas.

Notera: I studier har visats att en bil på 10 ton axeltryck genererar ett tryck på vägen som är 10000 ggr större än en bil på 1 ton. Det är alltså inget linjärt förhållande och tung trafik är en stor skaderisk på vägar! Läs mer i dokument om tonkm!

Vad är slitageersättning?

En fastighet som använder vägen i större utsträckning än normalt, eller någon som inte är medlem i föreningen, kan få betala slitageersättning. Bestämmelser om slitageersättning finns bl.a. i 50§ Anläggningslagen (AL). Slitageersättning beräknas med hänsyn till det antal ton som transporteras en visst antal km av vägen, den så kallade ton-km-metoden. Ersättningen täcker bara slitage, inte skador.

I förrättningarna framgår att den som använder vägen mer än normalt ska betala för detta liksom för skador.